Koos.nl maakt gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) voor een betere werking van de website. Dit doen wij om de functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag, om gepersonaliseerde advertenties en content op onze websites te tonen en om interactie via social media mogelijk te maken. Door verder gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies voor de doeleinden zoals beschreven in onze privacy- en cookieverklaring.
Koos.nl maakt gebruik van cookies. Doorgaan betekent akkoord. Privacy- en cookieverklaring.

Algemene voorwaarden Koos.nl

Artikel 1 - DEFINITIES

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.
 1. Account: de persoonlijke online omgeving welke door Places aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld met als doel de Website te kunnen gebruiken en Diensten af te kunnen sluiten dan wel te gebruiken.
 2. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
 3. Bedrijfsvermelding: de Dienst waarbij een bedrijfsvermelding gratis of betaald online wordt geplaatst.
 4. Dienst: de dienst op het gebied van zakelijke ondersteuning of van plaatsing van advertentiemateriaal die door Places middels de Website wordt aangeboden en waarvoor een Overeenkomst wordt gesloten om gebruik van deze dienst mogelijk te maken.
 5. Dienstvoorwaarden: de specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de Dienst welke – naast de Algemene Voorwaarden – onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.
 6. Gebruiker: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf met wie Places een Overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van de Website en/of de Dienst.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst die Gebruiker en Places met elkaar sluiten. Op basis van deze afspraken zal Places de Dienst uitvoeren. De Algemene Voorwaarden en eventueel aanvullende Dienstvoorwaarden maken onderdeel uit van deze overeenkomst.
 8. Verwerkersovereenkomst: bijlage bij deze Algemene Voorwaarden, die eveneens integraal onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. In deze bijlage zijn rechten en plichten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens vastgelegd.
 9. Platform: de Dienst(en) en de Website gezamenlijk.
 10. Places: de besloten vennootschap Places.nl B.V., kantoorhoudend te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78272076.
 11. Website: www.Places.nl, www.places.nl, www.openingstijden.com, www.koos.nl, www.autogarage.nl en www.beste.nl dan wel subdomeinen en andere extensies van de betreffende domeinen of de aan de Diensten gelieerde domeinnamen.

Artikel 2 - TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Places ter zake van de via de Website aangeboden Diensten en het gebruik van de Website. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Gebruiker die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Places alleen bindend indien en voor zover deze door Places uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Dienstvoorwaarden, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
  1. de Overeenkomst;
  2. de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst;
  3. de eventueel van toepassing zijnde Dienstvoorwaarden;
  4. deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 - TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst tussen Places en Gebruiker komt tot stand nadat de bestelling door Places schriftelijk is bevestigd. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.
 2. Places is te allen tijde gerechtigd een elektronische bestelling te weigeren, zij is daarbij niet gehouden de redenen in dit verband te vermelden.
 3. Indien de Dienst wordt geleverd door een derde, spant Places zich in te bemiddelen tussen Gebruiker en de leverancier van de Dienst. Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en eventueel aanvullende voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de Overeenkomst tot levering van de Dienst.
 4. Nadat de betaling van de kosten voor de eerste periode en eventuele aansluitkosten is voltooid, verkrijgt Gebruiker zo spoedig mogelijk toegang tot de Dienst op grond van de daarvoor gesloten Overeenkomst. De Dienst is enkel via de Website te benaderen.
 5. De door Places genoemde leveringstermijnen zijn slechts indicatief en hebben in geen geval een fataal karakter, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 6. Op het gebruik van de Dienst kunnen mogelijk Dienstvoorwaarden van toepassing zijn. Deze zullen bij de elektronische bestelling of het eerste gebruik van de Dienst ter hand worden gesteld aan Gebruiker. Gebruiker verklaart akkoord te gaan met deze Dienstvoorwaarden.
 7. Gebruiker is er zich van bewust dat de Dienst als zijnde standaardsoftware wordt aangeboden en dat Gebruiker specifieke wijzigingen in de functionaliteit van de Dienst niet mogelijk is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 8. Het is Gebruiker verboden de Dienst weder te verkopen of op een andere wijze beschikbaar te stellen aan derden.
 9. Places zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Places staat evenwel niet in voor het bereiken van door Gebruiker beoogd resultaat.
 10. Gebruiker is gehouden alle door Places verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Gebruiker gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Places.
 11. Places staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door adverteerder aan Places verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door adverteerder (ook al zijn deze volledig te goede trouw verstrekt) Places aanleiding kan geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de geplaatste inhoud of Bedrijfsvermelding te wijzigen. Places zal in deze gevallen nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 4 - HERROEPINGSRECHT

 1. Dit artikel is niet van toepassing op de Gebruiker die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf. De Gebruiker die handelt in hoedanigheid van consument heeft het recht om de Overeenkomst kosteloos te herroepen binnen 14 dagen na aankoop. De gebruiker in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht de Dienst te herroepen binnen 7 (zeven) werkdagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. De Gebruiker is in dat geval alleen verplicht eventuele kosten te betalen voor het gebruik van de Dienst tot het moment van ontbinding.
 3. De Gebruiker kan de Overeenkomst ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Places, of door op een andere ondubbelzinnige wijze aan Places bekend te maken dat de Gebruiker van de koop afziet.
 4. In het geval van een digitale melding, bevestigt Places de ontvangst daarvan.
 5. Als de Gebruiker al een deel heeft betaald, zal Places dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Dit doet Places op dezelfde wijze als waarop de Gebruiker de bestelling heeft betaald.
 6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Diensten die met toestemming van de Gebruiker binnen de 14-dagentermijn volledig zijn uitgevoerd.

Artikel 5 - GEBRUIK VAN HET PLATFORM

 1. De Website wordt door Places aangeboden met als doel om Diensten aan te bieden aan Gebruiker, gezamenlijk te noemen en zoals gedefinieerd als “het Platform”.
 2. Voor zover mogelijk levert Places het Platform “as-is”, wat betekent dat zij geen garanties geeft over de werking van het Platform. Places spant zich echter in het Platform te leveren conform de omschrijving.
 3. Om het Platform te kunnen gebruiken, zal Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen van Places nadat Gebruiker de registratie van het Account heeft voltooid.
 4. Places heeft te allen tijde het recht het Account na registratie te blokkeren of te verwijderen, zonder opgaaf van redenen.
 5. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuze van een gebruikersnaam en wachtwoord, ondanks dat deze mogelijk in eerste instantie zijn aangemaakt door Places.
 6. Places verstrekt Gebruiker hierbij en op grond van de Overeenkomst een beperkt gebruiksrecht voor het Platform. Dit recht is gebonden aan Gebruiker en kan niet worden overgedragen. Dit betekent dat enkel Gebruiker gebruik mag maken van het Platform en Gebruiker het Platform niet ter beschikking mag stellen aan derden.
 7. Gebruiker dient de toegang tot zijn Account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. Places mag ervan uitgaan dat alle handelingen vanaf het Account van Gebruiker na aanmelding met zijn gebruikersnaam en wachtwoord, onder zijn leiding en toezicht gebeurt. Gebruiker is aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij Gebruiker bij Places tijdig heeft gemeld dat een ander zijn wachtwoord kent en Places in staat is om toegang tot het Account te blokkeren.
 8. In aanvulling op het vorige artikel is Places niet aansprakelijk voor eventuele schade als het gevolg van het niet tijdig (kunnen) blokkeren van het Account.

Artikel 6 - GEBRUIKSREGELS

 1. Het is verboden het Platform te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via het Platform van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van Accounts onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander.
 2. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het verboden het Platform negatief te (laten) beïnvloeden of met behulp van het Platform of de daaruit verkregen data inbreuk te maken op rechten van anderen. Hieronder wordt mede verstaan maar is niet beperkt tot:
  1. grootschalig ongevraagde e-mail of andere communicatie versturen,
  2. overlast of storingen veroorzaken, onder meer door het uitvoeren of coördineren van (D)DoS-aanvallen ((Distributed) Denial of Service), , het besturen van botnets of kwaadaardige software zoals virussen of spyware.
 3. Indien Places constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Places zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Places heeft daarbij het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen, zonder de reeds betaalde kosten terug te betalen. Daarnaast heeft Places het recht het Account van Gebruiker te blokkeren. Beëindiging van de Overeenkomst of het blokkeren van het Account ontslaat Gebruiker in geen geval van de betalingsverplichtingen met betrekking tot openstaande vorderingen.
 4. Indien naar het oordeel van Places hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van het Platform, is Places gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 5. Places is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Places gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 6. Places kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker vrijwaart Places van alle claims van derden in verband met door Gebruiker geplaatste informatie.
 7. Places is gerechtigd om inhoud van Bedrijfsvermeldingen te wijzigen of te verwijderen. Places is hiertoe echter niet verplicht en benadrukt dat de Bedrijfsvermeldingen niet actief gemonitord worden.
 8. In geval van tijdelijke of permanente wijziging of verwijdering van de Bedrijfsvermelding blijft de overeengekomen vergoeding onverminderd verschuldigd.

Artikel 7 - BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

 1. Places spant zich in om het Platform beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 2. Places onderhoudt het Platform actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd, maar Places is hiertoe niet gehouden.
 3. Places mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het Platform aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist Places zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Places is gerechtigd deze wijzigingen zonder voorafgaande melding toe te passen.

Artikel 8 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website is het intellectueel eigendom van Places of dat van haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Places, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 2. Informatie die Gebruiker opslaat of verwerkt via het Platform is en blijft eigendom van Gebruiker (of dat van haar licentiegevers). Places verkrijgt een onbeperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het Platform, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Gebruiker kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen of de intrekking schriftelijk bekend te maken aan Places.
 3. Onder het beperkte gebruikersrecht als genoemd in het vorige artikel valt ook het recht om de informatie geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze informatie is op geen enkele wijze te herleiden naar een persoon.
 4. Indien Gebruiker informatie stuurt naar Places, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft zij Places een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor het Platform. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
 5. Places zal geen kennis nemen van vertrouwelijke gegevens (zoals persoonlijke berichten) die Gebruiker opslaat en/of verspreidt via het Platform, tenzij dit expliciet is overeengekomen met Gebruiker of Gebruiker daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Gebruiker zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
 6. Voor sommige Platformen wordt de in het vorige lid bedoelde overeenkomst standaard met Gebruiker gesloten. Dit betreft in ieder geval Koos.nl, Places.nl en Places.nl/antwoordservice
 7. Gebruiker geeft Places hierbij het recht om de (handels)naam, logo’s en andere merken van Gebruiker te gebruiken ter promotie van het Platform.

Artikel 9 - PERSOONSGEGEVENS

 1. Indien via het Platform persoonsgegevens worden verwerkt/opgeslagen, vallen zowel Gebruiker als Places onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij volgens de terminologie van die wet de Gebruiker de 'verwerkingsverantwoordelijke' vormt en Places de 'verwerker' voor zover dit persoonsgegevens betreft die door Gebruiker zijn aangeleverd. Met betrekking tot de persoonsgegevens die Places verwerkt ten behoeve van Gebruiker worden afspraken vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst. Voor persoonsgegevens die niet door Gebruiker zijn aangeleverd, maar die wel voor de uitvoering van het Platform gebruikt worden, is Places verwerkingsverantwoordelijke .
 2. Places zal zorgdragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengt. Dit geldt alleen voor zover de te beschermen gegevens zich in de systemen of infrastructuur van Places bevinden.
 3. Places staat er tevens voor in dat eenieder die handelt onder het gezag van Places, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar de Gebruiker de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van de Gebruiker.
 4. Indien de Gebruiker in het kader van een wettelijke verplichting op grond van de AVG, persoonsgegevens die zij heeft aangeleverd en zijn opgeslagen bij Places dient te wijzigen, verwijderen, af te staan, of anderszins een beroep doet op uitoefening van wettelijke rechten uit de AVG, zal Places daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor zullen afzonderlijk aan de Gebruiker vóóraf voor akkoord worden voorgelegd.

Artikel 10 - PRIJZEN

 1. Het gebruik van de Website is in eerste instantie kosteloos. Indien Gebruiker gebruik wil maken van de via de Website aangeboden Diensten, heeft zij de mogelijkheid hiervoor een Overeenkomst te sluiten.
 2. De prijzen voor de Diensten staan vermeld op de Website of in het door Places gedane aanbod.
 3. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle door Places en/of op de Website genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 4. Indien een prijs is gebaseerd op door Gebruiker verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, heeft Places het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 5. Ten behoeve van het in rekening brengen van de kosten met betrekking tot het gebruik van de Dienst heeft Places het recht om het gebruik door Gebruiker actief te monitoren ten aanzien van het daadwerkelijke gebruik. Places garandeert dat zij niet de inhoud van het gebruik monitort, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Places is gerechtigd de gehanteerde tarieven per kwartaal te wijzigen. Places zal de wijzigingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan wel via het Platform aankondigen zodat Gebruiker daar kennis van kan nemen.
 7. Indien de prijswijziging als bedoeld in het vorige lid meer dan 5% bedraagt en Gebruiker deze wijziging niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van het Platform na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.
 8. Indien de Gebruiker handelt in de hoedanigheid van consument, en deze Gebruiker wenst de in artikel 10 lid 6 bedoelde wijziging niet te accepteren, dan heeft deze Gebruiker de mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst. Deze Gebruiker heeft deze mogelijkheid niet, als de wijziging een wijziging betreft als gevolg van:
  1. inflatie, zoals vastgesteld in de CBS Dienstenprijsindex code 7222;
  2. gewijzigde tarieven van toeleveranciers die naar rato aan de Gebruiker worden doorberekend.

Artikel 11 - BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Gebruiker gaat akkoord met de elektronische facturatie door Places. Facturen zullen in PDF of ander passend formaat worden verzonden aan het bij Places bekende e-mailadres van Gebruiker.
 2. Na het verstrijken van de betaaltermijn is Gebruiker die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is Places gerechtigd haar dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot de Dienst.
 3. In aanvulling op het vorige lid heeft Places tevens het recht de toegang tot de alle andere aan Gebruiker geleverde Diensten te beperken.
 4. Indien Gebruiker meent dat een factuur onjuist is, dient Gebruiker vóór het einde van de betalingstermijn schriftelijk haar bezwaren aan Places te melden. Places zal dan een onderzoek instellen. Het gedeelte van de factuur waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.
 5. Indien Places het verschuldigde bedrag niet kan incasseren en/of bij een niet tijdige betaling is Gebruiker, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten zoals bepaald en berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 12 - OVERMACHT

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (D)DoS-aanvallen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Places door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Places kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst door Places worden opgeschort, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 2. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn voor zover dit voortkomt uit de overmachtsituatie.

Artikel 13 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Gebruiker handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden de hierna volgende bepalingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van Places.
 2. Places is jegens Gebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
  1. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
  2. redelijke en aantoonbare kosten die Gebruiker heeft moeten maken om Places er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  3. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
  4. redelijke en aantoonbare kosten die Gebruiker heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 3. Places is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Gebruiker en schade wegens door Places gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
 4. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 2 van het onderhavige artikel zal worden uitgekeerd is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Gebruiker in twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis aan Places onder de Overeenkomst heeft betaald en met een maximum van EUR 250,00 inclusief btw per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. Het totale maximum aan aanspraken bedraagt EUR 500,00 inclusief btw per jaar.
 5. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Places.
 6. De aansprakelijkheid van Places wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Gebruiker Places onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Places ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Places in staat is adequaat te reageren.
 7. Gebruiker vrijwaart Places van alle claims van derden in verband met de data die Gebruiker opslaat en uitleest middels het Platform, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) waar het betreft een schending van rechten van derden.
 8. Gebruiker vrijwaart Places in het bijzonder voor claims van toezichthouders met betrekking tot het niet naleven van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving door Gebruiker.
 9. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Places worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor Places in de relatie met Adverteerder worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover Adverteerder. Artikelen 7:404 BW en 7:407, lid 2 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Places en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

Artikel 14. - GEHEIMHOUDING

 1. Ieder der partijen is strikt gehouden aan geheimhouding in welk kader zij informatie die als vertrouwelijk of geheim te beschouwen is en waarover zij in het kader van de Overeenkomst de beschikking over krijgen op geen enkele wijze gebruiken om er eigen voordeel mee te (kunnen) behalen dan wel een derde er voordeel mee te (kunnen) laten behalen. Alle informatie die door Places ter beschikking is gesteld of gebruikt wordt zoals doch niet beperkt tot software, documentatie, modellen of andere zaken en alle gegevens over Places en haar onderneming en in dat kader ondernomen dan wel te ondernemen activiteiten die niet vrijelijk bekend zijn, moet worden aangemerkt als informatie waarover de Gebruiker zich verplicht tot geheimhouding.
 2. Niet tegenstaande het vorige lid, is Places gerechtigd om haar relatie met Gebruiker en het behaalde resultaat te gebruiken in commerciële activiteiten ten behoeve van haar bedrijfsvoering.

Artikel 15. - BOETEBEDING

 1. In het geval van schending van 7 en/of 13 zal Gebruiker een direct opeisbare boete van EUR 500,- per overtreding en EUR 50,- per dag dat de schending voortduurt verbeuren aan Places, welke niet in aanmerking komt voor enige verrekening. Deze bepaling laat onverminderd het recht van Places tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht om (aanvullende) schadevergoeding te eisen (al dan niet in combinatie met voornoemde boete).

Artikel 16 - DUUR EN OPZEGGING

 1. De Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker een elektronische bestelling plaatst via de Portal en wordt aangegaan voor de periode zoals vermeld op de Website.
 2. De Overeenkomst tussen Places en Gebruiker, die is aangegaan voor 1 (één) jaar zal elk jaar na deze termijn stilzwijgend voor 1 (één) jaar worden verlengd tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt, waarbij een opzegtermijn van één kalendermaand wordt gehanteerd. Voor de Gebruiker die handelt in hoedanigheid van consument geldt na eerste verlenging een opzegtermijn van 1 (één) kalendermaand. Deze bepaling geldt niet voor een gratis Bedrijfsvermelding. Deze Dienst eindigt van rechtswege na verloop van de periode voor welke deze is aangegaan.
 3. Bij opzegging en beëindiging van de Overeenkomst is Gebruiker zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de via de Dienst opgeslagen data. Places is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als het gevolg van het verwijderen van de data na afloop van de Overeenkomst.
 4. Places heeft het recht de Overeenkomst en/of de Overeenkomst per direct te beëindigen indien Gebruiker de voorwaarden uit de Overeenkomst overtreedt. Gebruiker heeft in geen geval recht op restitutie van de reeds betaalde bedragen. Beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Gebruiker in geen geval van de betalingsverplichtingen met betrekking tot openstaande vorderingen.

Artikel 17 - WIJZIGING VOORWAARDEN

 1. Places heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en/of de van toepassing zijnde Dienstvoorwaarden op ieder moment aan te passen.
 2. Places zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan wel via het Platform aankondigen zodat Gebruiker daar kennis van kan nemen.
 3. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling in de Algemene Voorwaarden en/of de van toepassing zijnde Dienstvoorwaarden niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van het Platform na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 18 - OVERIGE BEPALINGEN

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Gelderland locatie Nijmegen.
 3. Places is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Diensten of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
 4. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden en/of de eventueel van toepassing zijnde Dienstvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is hieraan tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
 5. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Places wordt geacht juist te zijn, tenzij Gebruiker dienaangaande tegenbewijs levert.
 6. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden en/of de eventueel van toepassing zijnde Dienstvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Nijmegen, 1 mei 2018